Konkurs - Wakacje na 100% (rozstrzygnięty)

Kochani! ❤  Na naszym Facebooku możecie wziąć udział w konkursie wakacyjnym, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

➡ Facebook Befado ⬅

Co trzeba zrobić?

Napisz gdzie małe stópki zawędrowały w te wakacje oraz dołącz zdjęcie, które najlepiej ilustruje tą letnią podróż.   Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy 2 parami butów tekstylnych Befado, koszulką Befado oraz torbą bawełnianą z logo Befado. Dodatkowo, osoby z 2. i 3. miejsca dostaną od nas jedną parę butów tekstylnych Befado, torbę bawełnianą i koszulkę Befado, a do osób z miejsc od 4 do 10 powędrują torby bawełniane.   Konkurs trwa od 1.08 do 9.09.      

Regulamin Konkursu "Wakacje na 100%"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wakacje na 100%" (dalej: „Konkurs”) jest spółka Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000308493, zwana dalej „Organizatorem” lub „Befado”.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez administratora portalu Facebook. Administrator serwisu Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Befado w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ObuwieBefado (zwanym dalej „Fanpage”).
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego Fanpage'u.

§2 Zasady organizacji Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 1.08.2018 (godzina 13.00) i kończy z dniem 9.09.2018 roku (godz. 23:59) a ostateczny termin składania reklamacji upływa w terminie określonym w §9.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, członkowie Jury, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób – przy czym:
  1. przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  2. za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz:
  1. będące osobami pełnoletnimi i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
  2. lub będące osobami powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych - za zgodą przedstawiciela ustawowego. Uczestnik obarczony jest obowiązkiem przedstawienia ww. zgody na każde żądanie Organizatora.
 2. Uczestnikami konkursu są osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest dokonanie czynności opisanych w §4 z konta osobowego portalu Facebook, w którym widnieją prawdziwe dane osobowe Uczestnika (w tym: imię i nazwisko). Zgłoszenia z kont fikcyjnych, podpisanych pseudonimem lub inicjałami będą pomijane.
 3. Uczestnikowi zabrania się:
  1. logowania z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki Konkursu.
  2. Dokonywania zgłoszeń naruszających przepisy prawa lub zasady współżycie społecznego – w tym zwłaszcza zawierających wulgaryzmy, pornografię itd.
  3. Dokonywania zgłoszeń naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 5. Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i usunięcie jego zgłoszenia.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Udział w konkursie polega na zamieszczeniu przez Uczestnika komentarza pod wpisem Organizatora obejmującym ogłoszenie Konkursu – zawierającego:
  1. odpowiedź na pytanie: Gdzie małe stópki zawędrowały w te wakacje?
  2. zdjęcie ilustrujące udzieloną odpowiedź.
 2. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. Dalsze zgłoszenia, dokonane przez tego samego Uczestnika, będą pomijane.

§5 Nagrody

 1. 1. Nagrodami w Konkursie są: 1 miejsce – 2 pary butów tekstylnych Befado, koszulka Befado, torba bawełniana Befado (łączna wartość do 190 zł brutto). Miejsca 2-3 – buty tekstylne Befado, torba bawełniana Befado, koszulka Befado (łączna wartość do 110 zł brutto). Miejsca 4-10 – torby bawełniane Befado (łączna wartość brutto wolna od podatku)
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Poprzez buty tekstylne rozumie się wszystkie modele dostępne na stronie Befado z wyłączeniem butów skórzanych.

§6 Rozwiązanie Konkursu

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników przez Jury powołane przez Organizatora - terminie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Jury będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość w zrealizowaniu zadania konkursowego.
 2. Informacja o wygranej zostanie przesłana Laureatom przez Organizatora w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook.
 3. Laureaci zobowiązani są do przesłania Organizatorowi swoich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adresu zamieszkania oraz numer telefonu, w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook. Wówczas organizator niezwłocznie udostępni Laureatom kod niezbędny do odebrania nagrody.
 4. Laureaci mogą odebrać nagrodę poprzez złożenie stosownego zamówienia na stronie internetowej sklepu Befado (http://sklep.befado.pl/), wpisując kod otrzymany zgodnie z pkt. 3 powyżej w polu "uwagi do zamówienia". Koszt wysyłki pokrywa Organizator. Nagrody zostaną doręczone najpóźniej w terminie 30 dni od prawidłowego złożenia zamówienia.
 5. Czynności wskazane w ust. 3 i 4 powyżej powinny być zrealizowane przez Laureatów najpóźniej w terminie 7 dni odpowiednio od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody lub otrzymania kodu. Opóźnienie może być uznane przez Organizatora za zrzeczenie się nagrody przez Uczestnika. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej innej osobie.
 6. Laureatom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak jakiejkolwiek doręczenia nagrody z przyczyn pozostających po stronie Laureata – jak np. przekazanie błędnych danych kontaktowych.
 8. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§7 Jury konkursu

 1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
 2. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury.
 3. Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000308493. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z Organizatorem poczty elektronicznej marketing@befado.pl
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez czas trwania Konkursu, a także dalszy okres istnienia praw lub obowiązków Administratora związanych z organizacją Konkursu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: a) organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wysyłki nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – o ile takowe wystąpią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. W każdym przypadku ujawnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Organizatorowi do zapewnienia możliwości udziału Uczestnika w konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu organizacji konkursu (np. banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy składać na piśmie w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§10 Prawa autorskie

 1. 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
  1. wysłana praca nie narusza praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) osób trzecich;
  2. posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do przesłanej pracy;
  3. zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek korzystania z pracy (w tym: jej rozpowszechnienia).
  4. udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy w celach niezbędnych do organizacji konkursu, a także dla celów marketingowych Organizatora.
 2. Laureaci, którym przyznano nagrody, na żądanie Organizatora zobowiązani są do zawarcia z Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do przesłanych prac w formie pisemnej – bez obowiązku zapłaty przez Organizatora dalszego wynagrodzenia. Umowa ta powinna przewidywać, że wspomniane przeniesienie nastąpi bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszelkich istniejących polach eksploatacji, w tym w zakresie:
  1. utrwalania lub zwielokrotniania pracy każdą znaną techniką – w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na płytach kompaktowych, na kartach pamięci i innych nośnikach zawierających pamięć flash,
  2. wprowadzania pracy do obrotu, a także najmu lub użyczania jej kopii
  3. rozpowszechniania pracy za pomocą jakichkolwiek technologii – w tym także publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w Internecie) – w tym na witrynie Organizatora lub w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube itd.).
  4. nadawania lub reemisji pracy.
  5. publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia pracy – w tym zwłaszcza za pośrednictwem centrali telefonicznej przedsiębiorstwa,
  6. wykorzystania jako części innego pracy, w tym do łączenia z innym pracami,
  7. tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy.
  8. modyfikowania całości oraz pojedynczych fragmentów pracy w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian pracy, Nadto, przeniesienie powinno obejmować także prawo do wyrażania zgody na korzystanie z praw zależnych.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową, w tym zwłaszcza loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu – które nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli od dnia 1.08.2018 roku.
 5. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: marketing@befado.pl.
...