Konkurs świąteczny (rozstrzygnięty)

 

KONKURS ŚWIĄTECZNY „Przyszły butki pod choinkę...”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
Ilość odpowiedzi, rozmaitość i pomysłowość treści przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu, a także fundatorem nagród jest spółka Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308493, posiadająca numer NIP 5470169265 ["Organizator"].

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na witrynie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.befado.pl/konkurs ["Strona"].

3. Uczestnikiem Konkursu ["Uczestnik"] staje się każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w okresie od 7.12.2011 godzina 12:00 do 13.12.2011 godzina 23:59 wyśle pocztą elektroniczną na adres: konkurs@befado.com.pl wiadomość zawierającą następujące dane:

a) imię, nazwisko i adres

b) numer telefonu

c) wiek oraz płeć dziecka

d) podanie swojego rozmiaru butów, a także rozmiaru dziecka i współmałżonka

e) odpowiedź na pytanie: „Czym kierujesz się wybierając buty do przedszkola/szkoły dla Twojego dziecka?” (dalej: Odpowiedź).

4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

7. Zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy, których Odpowiedzi Organizator oceni najwyżej, jako najbardziej oryginalne i wyczerpujące. Organizator wybierze 15 Zwycięzców .

8. Konkurs trwa od dnia 7 grudnia 2011 roku do dnia 13 grudnia 2011 roku, przy czym:

a) Start konkursu, który jest równoważny z publikacją informacji konkursowej, przypada na dzień 7 grudnia 2011 o godzinie 12:00.

b) Konkursowe odpowiedzi można nadsyłać do dnia 13 grudnia 2011 do godziny 23:59.

c) lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na Stronie w dniu 15 grudnia 2011 ok. godziny 12:00.

9. Tekst niniejszego Regulaminu będzie dostępny do wglądu na Stronie przez cały czas trwania Konkursu.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnik z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. I 3, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Nagrodami w konkursie jest 15 zestawów, składających się z 3 par obuwia (w tym po jednym dla: mężczyzny, kobiety i dziecka), wyprodukowanych przez Organizatora. Każdy Zwycięzca otrzyma jeden zestaw.

3. Wizualizacje Nagród umieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd tych wizualizacji, a w szczególności ich kolorystyka, mogą różnić się od wydawanych przez Organizatora Nagród.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość samodzielnego wyboru modeli i kolorystyki nagród. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

III. Rozwinięcie

1. Wysyłając wiadomość, o której mowa w pkt. I 3 Uczestnik oświadcza że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, a zgłoszenie jej w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw osobistych twórcy.

b) Odpowiedź nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik poprzez wysłanie wiadomości, o której mowa w pkt. I 3. udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza na polach wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obejmuje to w szczególności rozpowszechnienie Odpowiedzi w ramach realizacji i promocji Konkursu, a także w ramach promocji działalności i produktów Organizatora. Uczestnik udziela także zgody na dalsze przenoszenie przez Organizatora licencji oraz udzielanie sublicencji osobom trzecim.

IV. Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wysłane pod wskazane przez Zwycięzców adresy za pomocą wybranego przewoźnika, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.

2. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z danym Zwycięzcą w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z Konkursu i wskazania na jego miejsce innego Zwycięzcy.

3. Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora. Nie dotyczy to jednak wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku, Organizator zwróci się jednak najpierw o podanie adresu na terenie Polski - a w razie odmowy lub braku odpowiedzi, ma prawo skorzystać z uprawnienia wskazanego w pkt. 2 powyżej.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

2. Uczestnik poprzez rejestrację na Stronie Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, w tym w szczególności oceny Odpowiedzi, przyznania i wysyłki Nagród oraz publicznego ogłoszenia o Zwycięzcach konkursu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, przyznania lub wysyłki Nagrody może powodować odmowę wydania Nagrody Uczestnikowi.

4. Organizator może zlecić przetwarzanie danych Uczestników innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych – w zakresie, w jakim Organizator sam jest uprawniony do przetwarzania.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swych danych osobowych, ich poprawiania i uaktualnienia. Nadto, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

6. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku nie powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

7. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, a także na otrzymywanie od Organizatora lub Koordynatora informacji handlowych – w tym w szczególności e-Newslettera Bielskich Zakładów Obuwia „Befado” Sp. z o.o. Informacje handlowe Organizatora mogą obejmować zwłaszcza zawiadomienia o produktach wytwarzanych przez Organizatora, nowych modelach obuwia, promocjach itd. Udzielenie zgody może nastąpić w chwili rejestracji na Stronie Konkursu, jednak nie warunkuje możliwości uczestnictwa w konkursie. Wcześniejsze postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

8. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 8, obejmują wszelkie dane, o których mowa w pkt. I 3 niniejszego Regulaminu.

 

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od stwierdzenia zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacje niezgłoszone w terminie określonym powyżej nie będą uznawane przez Organizatora.

3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją poinformuje Uczestnika o zajętym stanowisku.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników. Zmiany będą każdorazowo publikowane na Stronie Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w tym prawa autorskiego lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz odebrania przyznanych Nagród.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych, poczty elektronicznej lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem.

5. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Organizatora jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeśli zostanie wysłane do Uczestnika za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

6. Organizator zastrzega, że nagrody, które nie zostały przyznane/wydane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na nie spełnienie przez Uczestników warunków wymaganych do przyznania/wydania nagrody, pozostają własnością Organizatora.

7. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozwiązania.