Konkurs fotograficzny "Zostań w domu" (rozstrzygnięty)

W ostatnim czasie musimy pobudzać swoją kreatywność, by nasze dzieciaki nie nudziły się, gdy nie mogą wyjść na zewnątrz. Pokażcie nam jakie macie pomysły na rodzinne spędzenie czasu, kiedy trzeba zostać w domu!
Trzech autorów najciekawszych zdjęć nagrodzimy dziecięcymi butami tekstylnymi Befado i torbami bawełnianymi.

Konkurs trwa od 31.03 do 5.04.2020 na naszym profilu na Facebooku.

W poszukiwaniu inspiracji, zajrzyjcie do naszej „Strefy dziecka”. Czekają tam na Was kolorowanki, łamigłówki, gry pamięciowe i materiały edukacyjne.


Regulamin Konkursu "Zostań w domu”

§1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą jest firma Bielskie Zakłady Obuwia Befado S.A. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000819803, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Organizator zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności za działania uczestników.
4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Befado w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ObuwieBefado (zwanym dalej „Fanpage”).
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego Fanpage'u oraz stronie internetowej. 

§2 Zasady organizacji Konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się 31.03.2020 (godzina 10.00) i kończy z dniem 5.04.2020 roku (godz. 23:59).
2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, członkowie Jury, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz: 
a) będące osobami pełnoletnimi i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 
b) lub będące osobami powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych - za zgodą przedstawiciela ustawowego. 
2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia z kont osobowych Facebook, w których Uczestnik podpisał się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia z kont fikcyjnych, podpisanych pseudonimem lub inicjałami nie wezmą udziału w finale konkursu. 
3. Uczestnikowi zabrania się logowania z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki. Konsekwencją takiego postępowania jest całkowite wykluczenie Uczestnika z Konkursu. 
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad. 
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź.

§4 Przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: pod postem konkursowym na Facebooku pokaż nam jaki masz pomysł na rodzinne spędzenie czasu, kiedy trzeba zostać w domu.

§5 Prawa
1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi i tym samym wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli nie będzie ono spełniać warunków Regulaminu oraz gdy naruszać będzie interes innych osób lub Organizatora. 
2. Dokonując wyboru odpowiedzi zasługującej na nagrodę główną, Jury będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość w zrealizowaniu zadania konkursowego. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
5. Jeśli Organizator stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zakończenia Konkursu przed czasem podanym w §2.

§6 Rozwiązanie Konkursu i nagrody
1. Informacja o wygranej Uczestników wraz z danymi kontaktowymi do Organizatora zostanie wysłana do nich w wiadomości prywatnej w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia Konkursu. Informacja o zwycięzcy nagrody głównej zostanie podana na Fanpage'u.
2. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda zobowiązani są do przesłania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu w wiadomości prywatnej na fanpage'u Organizatora. Niewysłanie danych w określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika. 
2. Osoby nagrodzone będą zamawiały nagrodę poprzez stronę sklepu internetowego. Zostanie im wysłany kod, który trzeba będzie wpisać w  pole "uwagi do zamówienia" podczas wybierania nagród na stronie internetowej sklepu Befado (http://befado.pl/). 
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
4. Koszt wysyłki pokrywa Organizator. 
5. Nagrody:
Miejsca 1-3 – 1 x buty tekstylne Befado + torba bawełniana Befado
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej innej osobie.
7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 
8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 
9. Nagroda dla zwycięzcy zostanie wysłana w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż 30 dni od otrzymania danych Uczestnika. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) brak dostarczonych informacji o nagrodzie spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do kontaktu z Laureatem, 
b) niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. 
12. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

§7 Jury konkursu
1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. 
2. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury. 
3. Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów. 
4. Decyzje Jury są ostateczne. 

§8 Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Bielskie Zakłady Obuwia Befado S.A. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000819803. 
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu i wysyłką nagród. 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez poinformowanie o tym Organizatora.